Hem

Välkommen till Svenska skolan i Rom!

Svenska skolan i Rom erbjuder kompletterande undervisning i svenska språket för barn och ungdomar mellan 6-18 år.

I Svenska skolan i Rom får ditt barn möjlighet att utveckla och stärka sina kunskaper i det svenska språket i en stimulerande och kreativ miljö. Målsättningen för undervisningen är att barnen aktivt ska öva sig i att skriva och tala på svenska, samtidigt som vi arbetar med att stärka barnens kulturella identitet genom att studera svensk historia, litteratur och geografi samt inte minst våra traditioner för att på detta sätt ge eleverna en levande bild av sitt svenska ursprung. Att knyta samman olika kunskapsområden bidrar till sammanhang, vilket ökar elevernas förståelse och inlärning.

Det är elevernas behov som står i fokus på Svenska skolan, därför planeras undervisningen utefter varje elevs individuella utvecklingsplan och anpassas till barens intresse, ålder och mognad. Eftersom eleverna har olika språkliga kunskaper arbetar vi i små elevgrupper med många lärare för att kunna fokusera på en individanpassad undervisning.

Våra lärare har långvarig pedagogisk bakgrund och bred erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med dubbel språktillhörighet. Undervisningen sker en eftermiddag i veckan. Samarbetet mellan skolan och familjen är viktig och en av förutsättningarna för att kunna ta till sig undervisningen är att det svenska språket är en levande del av barnens vardag.

I en värld i förändring blir vårt kulturella och språkliga arv allt viktigare. Här blir Svenska skolan en bro till framtiden där det svenska språket skapar nya förutsättningar och öppnar för framtida valmöjligheter. Som utgångspunkt i vårt pedagogiska arbete finns EU:s nyckelkompetenser för livslångtlärande: kommunikation på modersmålet, lära att lära, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Välkommen till en skola för framtiden!